Vi ste na: Početna
Izvještaji

Godišnji izvještaj 2019.

Period: 01.01.2019. - 31.12.2019.

14.01.2021 13:28
Slika
Godišnji izvještaj Mreže aktivnih zajednica sadrži analizu razvoja Mreže aktivnih zajednica, pregled i sažetak realizovanih aktivnosti, te pregled stanja i stepena organizovanosti u aktivnim zajednicama.
 1. Razvoj organizacije Mreža aktivnih zajednica

 

Mreža aktivnih zajednica u 2019. godini povećala je broj aktivnih članica sa 13 na 18 zajednica, na poziv za prijem u članstvo prijavilo se 9 zajednica od kojih 4 zajednice nisu adekvatno dogovorile na proces učlanjenja. MAZ je prijemom novih zajednica, organizacijom konferencije, studijskih posjeta, foruma, učešćem u aktivnostima partnerskih organizacija, javnim nastupima u medijima povećao svoju vidljivost a samim time i zainteresovanost zajednica za članstvo u MAZ-u.

Upravljačka tijela u Mreži aktivnih zajednica preuzimaju sve više odgovornosti kako bi organizaciju učinili snažnijom i neovisnijom. Upravni odbor kao i ostala tijela su funkcionalna i redovno se sastaju. U 2019. godini su uglavnom pružali podršku u organizaciji zajedničkih aktivnosti i javnih nastupa u medijima i na događajima.

Funkciju sekretara Mreže aktivnih zajednica u 2019. godini obavljao je Ermin Avdić, uposlenik FTZ-a. Generalni sekretar rukovodio je organizacijom svih zajedničkih aktivnosti unutar MAZ-a, vodio je sastanke KO MAZ-a, tima mentora, te prisustvovao i redovno izvještavao na sastancima UO MAZ-a. Ermin Avdić je ulogu sekretara u MAZ-u obavljao u volonterskom statusu. S ciljem daljeg razvoja organizacije i njene neovisnosti donesena je odluka o zapošljavanju Generalnog sekretara u MAZ-u na puno radno vrijeme na određen period (12 mjeseci) u 2020. godini pri ćemu će tu ulogu i dalje obavljati Ermin Avdić

Tokom 2019. godine izrađen je projektni prijedlog pod nazivom „Modračka inicijativa“. Projekat podrazumijeva zagovaračke aktivnosti prema različitim nivoima vlasti u saradnji sa aktivnim zajednicama koje izlaze na obalu jezera Modrac. Nažalost,  u 2019. godini nisu obezbijeđena sredstva za finansiranje ovog projekta, ali je preporuka za dalje da  Mreža aktivnih zajednica će raditi na ostvarivanju partnerstava za implementaciju i 2020. godini.

U okviru studijske posjete Živinicama Gornjim pokrenuta je zajednička inicijativa za izradu Ekološkog akcionog plana MAZ-a za 2020. godinu (EAPMAZ 2020). EAPMAZ 2020 je dokument koji na jednom mjestu objedinjuje sve aktivnosti koje će LGZR sprovoditi na nivou zajednice, a tiču se zaštite životne sredine. Ovaj dokument predstavlja i usmjerenje MAZ-a da u 2020. godini posveti više pažnje i svojih resursa kada je u pitanju zelena ekonomija i zaštita životne sredine. EAPMAZ 2020 će razmotriti i donijeti odluku o usvajanju, UO MAZ-a u januaru 2020.godine.

 

 • Struktura radnih tijela sa pregledom jedinstvenih učesnika

 

RB

NAZIV TIJELA

BROJ SASTANAKA

UKUPNO UČESNIKA

M

Ž

1.

Skupština

1

35

20

15

2.

Upravni odbor

1

5

3

2

3.

Tim mentora

1

18

12

6

4.

Koordinacioni odbor

1

4

1

3

 

 

 

 

 

RB

LOKALNA GRUPA ZA RAZVOJ

BROJ SASTANAKA

UKUPNO UČESNIKA

M

Ž

1.

Simin Han

1

15

8

7

2.

Kiseljak

1

27

18

9

3.

Živinice Gornje

1

12

11

1

4.

Dobrnja

1

16

11

5

5.

Solina

1

22

15

7

6.

Gornja Tuzla

1

46

26

20

7.

Tinja

1

15

11

4

8.

Bikodže

1

20

17

3

9.

Prokosovići

1

21

11

10

10.

Lisovići

1

24

0

24

11.

Grabovica

1

20

13

7

12.

Par Selo

1

13

9

4

13.

Priluk

1

16

9

7

14.

Seljublje

1

18

14

4

15.

Gnojnica

1

9

9

0

16.

Drijenča

1

12

11

1

17.

Turija

1

14

11

3

18.

Bokavići

1

12

7

5

 

1.2. Prijem novih zajednica u članstvo MAZ-a

Mreža aktivnih zajednica je 11.03.2019. godine raspisala je „Poziv mjesnim zajednicama sa područja TK za pristup Mreži aktivnih zajednica“.  Do sada Mreža aktivnih zajednica u svoje članstvo primala je zajednice sa područja općina i gradova koji  imaju pristupe fondovima Fondacije tuzlanske zajednice (Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Živinice, Kalesija) ove godine Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica podržao je prijedlog da se poziv proširi na zajednice sa prostora cijelog Tuzlanskog kantona. Rok za dostavljanje prijavnih formulara bio je 31.3.2019.godine. Po isteku roka Upravni odbor će razmatrati pristigle prijave i donijeti odluku o prijemu u članstvo.

 

Poziv za članstvo u Mrežu aktivnih zajednica javnosti je bio dostupan preko lokalnih i regionalni web portala, a preko općinskih i gradskih službi pozivi su direknto upućeni na adrese Mjesnih zajednica.

Zaključno sa 31.3.2019.godine na adresu Mreže aktivnih zajednica pristiglo je ukupno 8 prijava iz sledećih zajednica: Ši Selo, Seljublje, Babice, Turija, Gnojnica, Lipnica Srednja, Bokavići i Drijenča. Prijavni formular zahtjevao je da zainteresovane zajednice okupe najmanje 3 aktera iz zajednice koji će biti nosioci osnivanja Lokalnih grupa za razvoj u slučaju prijema u članstvo, kao dostavljanje podataka o zajednici: broj stanovnika, geografski položaj, resursi u zajednici, izjava o problemima u zajednici i potrebi za članstvo, kao i informacije o dosadašnjem aktivizmu u zajednici.

 

Upravni odbor je 5.4.2019.godine na svom 3. sastanku razmatrao pristigle prijave. Pošto je pozivom predviđeno da u ovom prijemnom roku u članstvo MAZ-a mogu biti primljene samo 5 zajednica, a zbog  kvaliteta prijavne dokumentacije zainteresovanih zajednica, inicijalnog aktivizma i potrebe za članstvom u Mreži,  Upravni odbor donio je odluku o Uslovnom prijemu u članstvo svih 8 zainteresovanih zajednica. Uslovno članstvo trajaće 2 mjeseca u toku kojih zajednice u uslovnom članstvu treba da dokažu da posjeduju kapacitete za članstvo u Mreži aktivnih zajednica. Za vrijeme uslovnog članstva zajednice trebaju da formiraju Lokalne grupe za razvoj i izrade dokumente Analiza zajednice i Akcioni plan za 2019.godinu, na osnovu čega će Upravni odbor po isteku uslovnog članstva donijeti odluku o konačnom prijemu u članstvo Mreže.  Mreža aktivnih zajednica je za potrebe podrške novim zajednicama tokom uslovnog članstva organizovala radionice koje su vodili mentori (više o radionicama u dijelu 1.1.1.2. Treninzi i radionice )

 

Tokom perioda uslovnog članstva 3 zajednice (Babice, Ši Selo i Lipnica Srednja) odustale su od procesa učlanjenja zbog nemogućnosti da organizuju aktivne građane i odgovore na zadatke uslovnog članstva, ukupno 5 zajednica (Bokavići, Turija, Gnojnica, Drijenča i Seljublje) dostavile su svu potrebnu dokumentaciju do dogovorenog roka.

 

Na 4. sastanku Upravnog odbora Mreže aktivnih zajednica koji održan 10.06.2019.godine na osnovu razmatranja dokumenata Analiza zajednice i Akcioni plan novih zajednica i izvještaja mentora o kvaliteti i kapacitetima novoosnovanih Lokalnih grupa za razvoj, Upravni odbor donio je odluku o prijemu novih zajednica u članstvo Mreže aktivnih zajednica, u članstvo je primljeno svih 5 zajednica koje su ispunile zadatke uslovnog članstva. Nakon prijema novih zajednica Mreža aktivnih zajednica broji ukupno 18 zajednica iz 6 općina u svom članstvu.

 

 

1.3. Ekološki akcioni plan Mreže aktivnih zajednica za 2020. godinu (EAPMAZ 2020)

 

Tim mentora Mreže aktivnih zajednica, inicirao je ideju za većim angažmanom MAZ-a u polju zaštite životne sredine kao odgovor na klimatske promjene i trend borbe za pobošljanje globalne ekološke slike.  S tim uvezi, u posljednjem kvartalu organizovana je studijska posjeta u Živinicama Gornjim koja je tematizirala ekologiju i zaštitu životne sredine. Bila je to zajednička aktivnost predstavnika aktivnih zajednica iz MAZ-a, a rezulatat studijske posete predstavlja Ekološki akcioni plan (EAPMAZ 2020.)

 

Na početku svake kalendarske godine Lokalne grupe za razvoj izrade Akcioni plan rada, koji sadrži aktivnosti, inicijative i projekte koje će se implementirati u toj godini.  Po tom modelu kreiran je i EAPMAZ 2020. EAPMAZ 2020 je dokument koji na jednom mjestu objedinjuje sve aktivnosti koje će LGZR sprovoditi na nivou zajednice, a tiču se zaštite životne sredine. Pored toga, EAPMAZ 2020 sadrži i aktivnosti koje su osmišljene na studijskoj posjeti a koje će se uniformisano sprovoditi na nivou cijele Mreže. EAPMAZ 2020 će omogućiti da imamo jasan raspored i plan aktivnosti za 2020. godinu, te će nam pomoći da, za određene inicijative, zagovaramo kod institucija vlasti i potencijalnih donatora.

 

EAPMAZ 2020 sadrži oko 50 inicijativa koje će LGZR implementirati, samoinicijativno na nivou lokalnih zajednica. Ove incijative podrazumijevaju, akcije čišćenja, uređenje javnih površina, infrastrukturne projekte za energetski efikasnije prostore i slično. 

 

Ovaj dokument predstavlja i usmjerenje MAZ-a da u 2020.godini posveti više pažnje i svojih resursa kada je u pitanju zelena ekonomija i zaštita životne sredine. EAPMAZ 2020 će razmotriti i donijeti odluku o usvajanju, UO MAZ-a u januaru 2020.godine.

 

 

 

 1. Aktivnosti

2.1.  Sastanci radnih tijela MAZ-a

 

2.1.1.  Sastanci radnih i upravljačkih tijela MAZ-a

 

Tijela koja djeluju unutar MAZ-a u 2019.godini sastajala su se redovno i po potrebi radi pripreme i realizacije programskih aktivnosti i poboljšanja stanja u zajednicama članicama.

 

RB

NAZIV TIJELA

BROJ SASTANAKA

UKUPNO UČESNIKA

M

Ž

1.

Skupština

1

35

20

15

2.

Upravni odbor

6

28

12

16

3.

Tim mentora

4

15

12

3

4.

Koordinacioni odbor

6

75

47

28

 

Skupština Mreže aktivnih zajednica

Redovna godišnja skupština Mreža aktivnih zajednica održana je u sklopu Konferencije aktivnih građana (prije programa konferencije). Održana je 02. marta u amfiteatru KŠC-a Tuzla sa početkom od 09:30h.  Skupštini su prisustvovali koordinatori  i članovi lokalnih grupa za razvoj, mentori i članovi upravnog odbora MAZ-a i generalni sekretar MAZ-a. Ukupno prisutnih 35.

Skupštinu je vodila gospođa Maida Mehmedović, koordinatorica LGZR Gornja Tuzla, mentorica i članica upravnog odbora MAZ-a, zapisničarka je Sadija Mašić (LGZR Gornja Tuzla).

Na skupštini su članovi Upravnog odbora prezentovali narativni i finansijski izvještaj za 2018. godinu kao i plan za 2019. koji su jednoglasno usvojeni od strane članova skupštine. U narativnom dijelu skupštini je izneseno i stanje organizovanosti u svakoj od zajednica kao i zajedničke aktivnosti koje je Mreža radila na podršci svojim članicama.Što se tiče finansijskog  izvještaja, MAZ je u 2018. ostvario prihode po osnovu članarina i ugovora o saradnji sa FTZ (planirana sredstva kroz ovaj projekat). Izvršen je godišnji obračun i dostavljen izvještaj o utrošenim sredstvima-sve uredno.  Plan za ovu godinu najvećim djelom je naslonjen na aktivnosti ovog projekta ali je također naglašeno da će se u ovoj godini Mreža aktivnih zajednica u skladu sa svojim strateškim planom širiti te da je već otvoren poziv za prijem novih članica.

Upravni odbor

U toku 2019. godine Upravni odbor se sastao ukupno šest puta, na ovim sastancima članovi UO su razmatrali i donosili su odluke po pitanju izbora generalnog sekretara, održavanja skupštine i konferencije, imenovanju komisije za donošenje odluka o dodjeli priznanja, prijemu novih zajednica u članstvo MAZ-a za 2019. i 2020., novog ugovora za FTZ u 2020.godini, radu i funkcionisanju KO MAZ-a, Tima mentora i LGZR-a, pripremi i realizaciji zajedničkih aktivnosti (studijskih posjeta, foruma, treninga i sl.), izvještaja Generalnog sekretara, jačanja i bolje vidjljivosti MAZ-a, odgovora na migrantsku krizu, stanja u zajednicama. Članovi UO učestvovali pružali su podršku u organizaciji zajedničkih aktivnosti i javnih nastupa u medijima i na događajima.

Tim mentora

U 2019. godini  Tim mentora se sastao ukupno 4 puta, na ovim sastancima glavna tema je bila stanje u zajednicama. Mentori su predstavljajući svoje izvještaje na sastancima ukazivali na trenutno stanje u zajednicama i eventualne potrebe za konkretnijim akcijama kako bi se stanje u nekoj od zajednica poboljšalo. Mentori su na ovim sastancima zajednički nalazili rješenja za zajednice gdje je intervencija potrebna, razmatrali ulogu, prava i obaveze mentora u zajednicama, učestvovali u pripremi i realizaciji skupštine, konferencije, studijskih posjeta i foruma. Mentori su imali redovnu komunikaciju sa zajednicama, prisustvovali su sastancima onda kada je to bilo moguće redovno i po potrebi.

Koordinacioni odbor

U ovom izvještajnom periodu organizovano je šest sastanaka Koordinacionog odbora Mreže aktivnih zajednica (KO MAZ). Sastancima je prisustvovalo 75 osoba iz 18 zajednica članica MAZ-a.

Sastanke KO MAZ sazivao je Generalni sekretar MAZ-a, a koordinatori su na ovim sastancima razgovarali o stanju u zajednicama, realizaciji projektnih aktivnosti, predstavljanju i vidljivosti Mreže aktivnih zajednica i Lokalnih grupa za razvoj, zajedničkim aktivnostima (konferencija, studijske posjete, forumu, treninzi i td.), radu i odgovornosti unutar LGZR, obavezama LGZR-a prema MAZ-u i o drugim pitanjima vezanim za rad i funkcionisanje Mreže aktivnih zajednica. Sastanci KO MAZ-a služili su kao efikasno prenošenje informacija o odlukama Upravnog odbora i Tima mentora. Koordinatori su jedni drugima na ovim sastancima pružali podršku razmijenjujući ideje i iskustva. Većina sastanaka KO MAZ-a realizovala se u prostorijama Centra za aktivno građanstvo i demokratiju, dok je njih par realizovano u Društvenom centru „Agora“ Simin Han.

 

2.1.2.  Rad Generalnog sekretara Mreže aktivnih zajednica

 

Krajem januara mjeseca nakon obavljenih intervjua na mjesto sekretara Mreže aktivnih zajednica izabran je Ermin Avdić.  Sekretar je u ovom periodu obišao 23 zajednice i prisustvovao na 42 sastanaka u zajednicama. Kontinuiranim prisustvom u zajednicama nastoji dati podršku koordinatorima i aktivistima na realizaciji aktivnosti od interesa za zajednicu ali ih ujedno informisati o mogućnostima i prilikama koje imaju. Pored sastanaka u aktivnim zajednicama članicama MAZ-a, Generalni sekretar održavao je sastanake i u zajednicama koji su pokazale interes ili gdje postoji mogućnost za sprovođenjem Modela organizovanja. Dodatno, sekretar je učestvovao u realizaciji istraživanja Vitalni znaci (Fondacija tuzlanske zajednice) fokus grupe sa predstavnicima MZ-a u 6 općina i gradova TK. Ovo je bila prilika da se predstavi model organiziranja zajednice i rada MAZ-a i u drugim općinama i zajednicama ali i da se ispita interes tih zajednica za pristup MAZ-u. Generalni sekretar rukovodio je organizacijom svih zajedničkih aktivnosti unutar MAZ-a, vodio je sastanke KO MAZ-a, Tima mentora, te prisustvovao i redovno izvještavao na sastancima UO MAZ-a. Radio je na osnaživanju rada MAZ-a, redovnom izvještavanju kod donatora i vidljivosti MAZ-a LGZR u medijima i zajednicama. Na poslednjem sasanku UO MAZ-a u 2019. godini , donesena je odluka o zapošljavanju Generalnog sekretara u MAZ-u puno radno vrijeme na određen period (12 mjeseci) u 2020. godini.

 

 

 

 

2.1.3. Sastanci Lokalnih grupa za razvoj

Mreža aktivnih zajednica (MAZ) početkom 2019.godine broji 13 aktivnih članica, nakon procesa učlanjenja zainteresovanih zajednica, početkom drugog kvartala MAZ broji 18 aktivnih članica iz 6 općina i gradova Tuzlanskog kantona (Tuzla, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Čelić).

 

U 2019. godini realizovano je ukupno 163 sastanak u svih 18 zajednica što je u prosjeku 8-9 sastanaka po zajednici. Na sastancima je prisustvovalo u kumulativnom broju 1929 učesnika, 851 žena i 1078 muškaraca, u prosjeku 12 osoba po sastanku. U odnosu na 2018. godinu, u 2019. godini broj sastanaka u zajednicama je povećan za 101,3%. Broj učesnika na sastancima povećao se za 103,9 %, a pohvalno je učešće žena u procesima donošenja odluka u zajednicama koje se povećalo za 101,6 %. 

Sastancima prisustvuju akteri koji djeluju unutar Lokalnih grupa za razvoj (LGZR), dok po potrebi na sastancima učešćestvuju predstavnici Mreže aktivnih zajednica (MAZ), Fondacije tuzlanske zajednice, institucija vlasti, privrednika, te drugih partnerskih i zainteresovanih grupa. LGZR sastanke organizuju samostalno, pri čemu su koordinatori zaduženi za sazivanje, evidenciju i izvještavanje sa sastanaka prema MAZ-u.

 

Na sastancima se odlučivalo i diskutovalo o inicijativama i projektima iz Akcionih planova, odgovornostima za realizaciju, odnosima unutar LGZR, povećanju broja aktivnih građana i učešću u radu LGZR. MAZ je sa svojim Timom mentora i članovima UO reagovao i pružao podršku koordinatorima i LGZR tokom cijele godine u redovnim okvirima i u odnosu na potrebu.   

Pregled sastanaka po zajednicama za ovaj perod dat je u tabeli:

 

RB

LOKALNA GRUPA ZA RAZVOJ

BROJ SASTANAKA

UKUPNO UČESNIKA

M

Ž

1.

Simin Han

10

104

51

53

2.

Kiseljak

11

113

86

27

3.

Živinice Gornje

7

105

58

47

4.

Dobrnja

21

229

93

136

5.

Solina

11

88

60

28

6.

Gornja Tuzla

10

258

140

118

7.

Tinja

5

89

47

42

8.

Bikodže

6

55

38

17

9.

Prokosovići

7

54

35

19

10.

Lisovići

8

148

10

138

11.

Grabovica

13

111

73

38

12.

Par Selo

4

37

20

17

13.

Priluk

10

63

28

35

14.

Seljublje

13

130

104

26

15.

Gnojnica

7

63

63

0

16.

Drijenča

6

57

38

19

17.

Turija

2

19

12

7

18.

Bokavići

12

218

128

90

 

UKUPNO

163

1941

1084

857

2.2. Konferencija građana „Naša zajednica, naše ogledalo“

 

 1. Konferencija aktivnih građana održana je u Tuzli 2. marta u amfiteatru Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“ sa početkom od 11:00h. Konferenciji su prisustvovali su aktivisti i volonteri iz 15 mjesnih zajednica uključenih u rad Mreže aktivnih zajednica, predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice i predstavnici medija. Konferenciji aktivnh građana prisustvovalo je oko 90 aktivista. Cilj ove konferencije je bila promocija građanskog aktivizma i rezultata postignutih u 2018.godini. Konferencija se realizovala u 3 dijela: izlagački dio, radionički dio i dodjela priznanja.

U izlagačkom dijelu panelisti su govorili o građanskom aktivizmu i Mreži aktivnih zajednica, postignutim rezultatima u 2018. godini i uloženim sredstvima u zajednice članice, te o strateškom planu razvoja Mreže aktivnih zajednica. Panelisti u izlagačkom dijelu bili su: Salim Halilbašić (MAZ), Jasna Jašarević, Selma Memišević (FTZ) i Ismet Sokoljanin (FTZ/MAZ).

Za učesnike konferencije organizovane su radionice koje su realizovane u kabinetima KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla, od 12:15h do 13:00h, a radionicama je prisustvovalo ukupno 93 pojedinca. Dodjelom priznanja za najaktivnije zajednice i građane u različitim kategorijama svečano je  završena 12. Konferencija aktivnih građana. Odlukom Komisije za dodjelu priznanja, priznanja su dodijeljena slijedećim pojedincima i zajednicama: 

 • LGZR Gornja Tuzla za najbolje organizovanu zajednicu,
 • Faiku Sejfić (LGZR Prokosovići) za najboljeg organizatora,
 • Željko Tomić (LGZR Par Selo) za najvolontera,
 • Nedim Omerdić (LGZR Prokosovići) za najboljeg fundraisera,
 • LGZR Solina za najveću promjenu u zajednici i
 • Vedrana Dautović (LGZR Simin Han) za najbolju mentoricu.

 

2.3. Studijske posjete

 

Studijske posjete

U 2019. godini realizovano je  5 studijskih posjeta na kojima je učestvovala 140 osoba (56 žena i 84 muškaraca). Posjete su realizovane u skladu sa izraženim potrebama u zajednicama. Tako su organizovane sljedeće studijske posjete:

 1. Studijska posjeta Prokosovićima , 01.04.2019.
 2. Studijska posjeta Gornjoj Tuzli, 26.04.2019.
 3. Studijska posjeta Kiseljaku, 20.06.2019.
 4. Studijska posjeta Živinicama Gornjim, 16.11.2019.
 5. Studijska posjeta Simin Hanu, 19.12.2019.

2.3.1. Studijska posjeta  Prokosovićima

Studisjka posjeta članova lokalne grupe za razvoj Simin Han, Lokalnoj grupi za razvoj Prokosovići realizovana je 1.4.2019. godine, tema studijske posjete odnosila se na razmjenu iskustva ove grupe u realizaciji dugoročnog projekta renoviranja objekta  osnovne škole. Zaključak posjete bio je da je važno uključiti cijelu zajednicu u realizaciju projekta jer se radi o velikom i skupom zahvatu. Ukupno prisutnih 13, od čega 8 žena i 5 muškaraca.

2.3.2. Studijska posjeta Gornjoj Tuzli

Studisjka posjeta u Gornjoj Tuzli realizovana je 26.4.2019. godine, tema studijske posjete bila je razmjena  iskustva na realizaciji dugoročnog zagovaračkog projekta. Gosti u Gornjoj Tuzli bili su članovi Loklanih grupa za razvoj Tinje i Dobrnje, koji su se upustili u rješavanje problema renoviranja objekata Društvenog doma. Posjeta je ujedno iskorištena kao i sastanak refleksije na aktivnosti koje su ove dvije grupe do sada poduzele na rješavanju ovih problema.  Ukupno prisutnih 31, od čega 22 žene i 9 muškaraca.

2.3.3. Studijska posjeta Kiseljaku

Povodom svečanog otvaranja Društvenog centra na Kiseljaku koji je izgrađen u okviru projekta ˝Razvoj zajednice Kiseljak sa akcentom na uključivanje Roma˝organizovana je studijska posjeta ovoj zajednici za sve članice Mreže aktivnih zajednica. Cilj  studijske posjete je da se zajednice iz članstva MAZ-a upoznaju sa radom Lokalne grupe za razvoj Kiseljak. Studijska posjeta je realizovana na dan 20.6.2019.  Učesnici studijske posjete imali su priliku da obiđu lokacije na Kiseljaku gdje je LGZR Kiseljak realizovala svoje najznačajnije projekte. Nakon obilaska projektnih lokacija učesnici Studijske posjete prisustvovali su svečanom otvaranju Društvenog centra Kiseljak. Studijskoj posjeti na Kiseljaku  bilo je prisutno 27 učesnika od čega je 11 žena i 16 muškaraca

2.3.4. Studijska posjeta Živinicama Gornjim

Studijska posjeta organizovana je kao odgovor na potrebu za većim doprinosom MAZ-a globanom organizovanju aktivnih građana u polju zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena. Živinice Gornje su zajednica koja je unutar MAZ-a pokrenula najveći broj inicijativa kada je zelena ekonomija i ekologija u pitanju. S toga su akteri ove LGZR bili domaćini predstavnicima 14 zajednica članica. Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, učesnicima studijske posjete je održala inspirativno predavanje na temu energetske efikasnosti, a rezultat studijske posjete predstavlja Ekološki akcioni plan MAZ-a za 2020. godinu (EAPMAZ 2020), dokument koji usmjerava MAZ ka aktivnijem učešću u zaštiti životne sredine. Ukupno učesnika 43, 23 muškarca i 20 žena.

2.3.5. Studijska posjeta Simin Hanu

Predstavnike šahovskih sekcija i sekcija penzionera iz LGZR Seljublje i Kiseljak ugostili su akteri LGZR Simin Han 19.12.2019. u Društvenom centru „Agora“. Cilj studijske posjete je povezivanje penzionera iz ove tri zajednice. Učesnici su imali priliku upoznati se sa radom LGZR Simin Han i Društvenim centrom, a u sklopu studijske posjete realizovao se i forum „Aktivno starenje i uloga osoba treće dobi u društvu“ (više u „Građanski forumi“) Ukupan broj učesnika je 26 osoba, 20 muškaraca i 6 žena.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Otvoreni sastanci / Forumi

 

Mreža aktivnih zajednica organizuje forume koji za cilj imaju da kroz dijalog i prezentacije ojačaju i obogate kapacitete, te povećaju motivaciju članova LGZR i drugih aktivnih građana za preuzimanje odgovornosti u razvoju zajednica. Teme foruma iniciraju koordinatori LZGR-a ili se forumi organizuju kao odgovor na potrebu, kada temu određuju članovi Tima mentora ili Generalni sekretar.

 

U 2019. godini realizovana su ukupno 4 foruma. Forumima je prisustvovalo  110 građana od čega je 44 žena i 66 muškarac. Realizovani su:

 

 • Forum „Model rada Mreže aktivnih zajednica“ 13.4.2019. , Tuzla
 • Forum „(Anti)fašizam juče, danas, sutra“ 08.05.2019. , Tuzla
 • Forum “Veći angažman na zaštiti životne sredine” 15.10.2019. , Živinice Gornje
 • Forum „Aktivno starenje i uloga osoba treće životne dobi u društvu“ , 19.12.2019. , Simin Han

 

2.4.1. Forum ˝Model rada Mreže aktivnih zajednica˝


Realizovan je nakon zatvaranja poziva za članstvo u Mrežu aktivnih zajednica i organizovan je za predstavnike zajednica koje su uspješno podnijele prijavu za članstvo u Mreži aktivnih zajednica. Forum je realizovan u prostorijama MIOC-a 13.04.2019. u Tuzli. Forumu je prisustvovalo ukupno 25 osoba, od čega 14 muškaraca i 11 žena. Cilj foruma je bio upoznati predstavnike potencijalnih zajednica članica sa radom, načinom funkcionisanja i strukturom Mreže aktivnih zajednica. Panelisti na forumu bili su:

- Maida Mehmedović, koordinatorica LGZR Gornja Tuzla, mentorica i članica UO MAZ-a 

- Ismet Sokoljanin, član UO MAZ-a 

- Ermin Avdić, generalni sekretar Mreže aktivnih zajednica

 

Nakon održanog foruma, predstavnici zajednica zainteresovanih za članstvo su upoznati sa Modelom organizovanja kojeg sprovodi MAZ, kao  i o  procesu učlanjenja novih zajednica u članstvo MAZ-a.

 

2.4.2. Forum ˝(Anti)fašizam juče, danas, sutra˝

Organizovan je povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom (Dan Europe) u Teatru Kabare Tuzla 8.5.2019. sa početkom od 18h. Forum je imao karakter debate i diskusije gdje su panelisti ali  i prisutni imali priliku da diskutuju o tome šta je je to fašizam bio nekada, da li je prisutan i kako se manifestuje danas, te u šta bi to fašizam mogao da preraste u budućnosti.  Forumu je prisustvovalo 30 osoba, 15 žena i 15 muškaraca.

Panelisti na forumu su bili:
Amela Jusufović- članica UO Udruženja antifašista i boraca NOR-a TK
Dajana Bakić - direktorica Tuzlanskog otvorenog centra
Merisa Okanović- stipendistica Fonda "Prometej"
Vedad Pašić - dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNTZ
Tarik Smajlović - predsjednik Komisije za mlade SABNOR-a TK

Tribina "(anti)fašizam jučer, danas i sutra“ istakla je važnost dijaloga o fašizmu, važnost rada s mladim ljudima, ali i važnost prepoznavanja novih oblika fašizma. Kako su panelisti istakli, antifašizam je daleko više od samog protivljenja fašizmu. Antifašizam je skup vrijednosti koji nadrasta sve razlike.

2.4.3. Forum “Veći angažman na zaštiti životne sredine”


Realizovao se  15.10.2019.  u prostorijama MZ  Živinice Gornje, sa ciljem povećanja svijesti o potrebi za većim angažmanom u sferi zaštite životne sredine. Ova aktivnost inicirana je samostalno od strane aktera LGZR Živinice Gornje. Učešće na ovom forumu uzeli su predstavnici organizacija koji djeluju kao akteri unutar LGZR Živinice Gornje, kao i predstavnici drugih organizacija sa prostora Grada Živinice, predstavnici lokalnih institucija vlasti, javnih ustanova i partnerskih organizacija sa prostora Tuzlanskog kantona. LGZR Živinice Gornje su ovom prilikom predstavili svoj plan aktivnosti s ciljem proglašenja lokaliteta “Rudine” za zaštićeno prirodno bogatstvo. Forumu je prisustvovalo 29 osoba, 17 muškaraca i 12 žena.


Panelista na forumu je bio Salim Halilbašić, član Tima mentora MAZ-a i akter u LGZR Živinice Gornje, svi prisutni su imali priliku da komentarišu, postavljaju pitanja i diskutuju na temu.

 

Forum je rezultirao izjavama zainteresovanosti prisutnih da pruže podršku organizatorima u njihovim nastojanjima za očuvanje životne sredine.

 

2.4.4. Forum „Aktivno starenje i uloga osoba treće životne dobi u društvu“

Forum se realizovao kao aktivnost studijske posjete predstavnika penzionerskih i šahovskih sekcija LGZR Seljublje i LGZR Kiseljak, penzionerskoj i šahovskoj sekciji koja djeluje unutar LGZR Simin Han. Domaćin ovog foruma i studijske posjete 19.12.2019. godine bio je Društveni centar „Agora“ Simin Han.  Forum je organizovan sa ciljem razmjene mišljenja o položaju osoba treće životne dobi u BiH, iskustava o organizovanju penionera, razmjene primjera dobre prakse angažmana i društvenog djelovanja osoba treće životne dobi. Ukupan broj učesnika je 26 osoba, 20 muškaraca i 6 žena. Forum je moderirao Generalni sekretar MAZ-a Ermin Avdić, a panelisti su bili:

- Ahmet Nakičević – Sekcija penzionera Kiseljak – LGZR Kiseljak
- Bego Smajić – Sekcija penzionera Simin Han – LGZR Simin Han
- Husejin Mujkanović – Sekcija penzionera Seljublje – LGZR Seljublje

Penzioneri su na ovom forumu izrazili potrebu za povećanjem broja aktivnih članova penzionerskih sekcija, većim uključivanjem penzionera u društvenom i političkom životu, te za povećanje broja aktivnosti koje će omogućiti penzionerima priliku da se bolje povežu i razmijene svoja mišljenja, znanja i iskustva.

 

 

 

 

 

2.5. Treninzi i radionice

U 2019. godini realizovano je ukupno 9 radionica, na kojima je učešće uzelo 185 aktivnih građana od čega 109 muškaraca i 76 žena. 

2.5.1. Radionica: Uloga savjeta MZ u dobro organizovanoj zajednici Radionicu je vodila Maida Mehmedović, koordinatorica LGZR Gornja Tuzla, mentorica i članica upravnog odbora MAZ-a. Model organizovanja koji sprovodi MAZ u svojim zajednicama podrazumijeva jednako učešće svih aktera koji djeluju u zajednici, od kojih MZ i Savjet MZ treba da predstavlja središte organizovanja aktivnih građana. Radionica se realizovala u sklopu Konferencije aktivnih građana u martu 2019. godine.

 

2.5.2. Model organizovanja „Abeceda organizovanja“ Radionicu je vodila Anita Šimić, članica upravnog odbora MAZ-a. Model organizovanja predstavlja principe po kojima djeluje MAZ. Obuvata šest faza organizovanja. Definiše ulogu koordinatora i mentora i komunikaciju na relaciji LGZR-MAZ. Radionica se realizovala u sklopu Konferencije aktivnih građana u martu 2019. godine.

2.5.3. Uloga i značaj koordinatora i mentora u modelu organizovanja Radionicu su vodili Ismet Sokoljanin, član upravnog odbora MAZ-a ispred FTZ i Ermin Avdić generalni sekretar MAZ-a. U 2018. godini kao jedan od problema, u funkcionisanju lokalnih grupa za razvoj, istaknulo se nerazumijevanja uloge koordinatora i mentora u MAZ-u. Radionica se realizovala u sklopu Konferencije aktivnih građana u martu 2019. godine.

2.5.4. Radionice za nove članice MAZ-a -Realizovano je ukupno 5 ovakvih radionica u zajednicama za koje je UO MAZ-a donio odluku o uslovnom članstvu. Radionice su vodile članice Tima mentora MAZ-a, Maida Mehmedović i Anita Šimić, a odnosile su se na  proces izrade Analize zajednice i Akcionog plana.

 

2.5.5. Radionica izrade Ekološkog akcionog plana MAZ-a za 2020. godinu (EAPMAZ 2020) U sklopu studijske posjete u Živinicama Gornjim koja je tematizirala ekologiju i zaštitu životne sredine, organizovana je radionica sa učesnicima koja je za cilj imala izradu dokumenta pod nazivom EAPMAZ 2020. Učesnici su na ovoj radionici u EAPMAZ 2020 delegirali ekološke inicijative koje će oni sprovoditi u zajednicama samoinicijativno, te su radili na izradi prijedloga ekoloških inicijativa koje bi se mogle realizovati  na nivou cijele Mreže u 2020 godini.

 

RB

NAZIV RADIONICE

UKUPNO UČESNIKA

M

Ž

1.

Uloga koordinatora i mentora u modelu organizovanja

14

8

6

2.

Model organizovanja koju sprovodi MAZ

46

21

25

3.

Značaj savjeta MZ u dobro organizovanoj zajednici

23

11

12

4.

Model organizovanja, Analiza zajednice i Akcioni plan – Turija

12

7

5

5.

Model organizovanja, Analiza zajednice i Akcioni plan – Seljublje

9

7

2

6.

Model organizovanja, Analiza zajednice i Akcioni plan – Drijenča

12

11

1

7.

Model organizovanja, Analiza zajednice i Akcioni plan – Bokavići

10

5

5

8.

Model organizovanja, Analiza zajednice i Akcioni plan – Gnojnica

16

16

0

9.

Izrada EAPMAZ 2020 – Studijska posjeta Živinice Gornje

43

23

20

 

UKUPNO

185

109

76

 

 

 1. Stanje i promjena u aktivnim zajednicama

Aktivna zajednica Gornja Tuzla

Članovi LGZR Gornja Tuzla u 2019. godini sastali su se 10 puta sa ukupno 258 učesnika na sastancima, od čega je 140 muškaraca, 118 žena. Primjetno je povećnje broja aktivnih članova tokom 2019. godine. LGZR Gornja Tuzla, se sastaje redovno, odluke se donose demokratskim putem, a akteri preuzimaju odgovornosti za realizaciju aktivnosti. Gornja Tuzla je naseljeno mjesto u sastavu Grada Tuzla.(nv 362 m i skoro 4 000 stanovnika). Izuzetno bogata: prirodnim bogatstvima, kulturno historijskim naslijeđem, turističkim potencijalima, i dr. Ojačani kapaciteti LGZR kroz lokalno djelovanje. Posebna podrška dolazi od velikog broja udruženja, OCD, predstavnika GV Tuzla, servisnih službi Grada Tuzla. Razvijena, prednjači i postavlja visoke standarde drugim zajednicama.

Aktivna zajednica Simin Han

Članovi LGZR Simin Han u 2019. godini sastali su se 10 puta sa ukupno 104 učesnika na sastancima, od čega su 51 muškaraca, 53 žene. LGZR Simin Han se sastaje redovno, poštujući demokratske procese odlučivanja uključujući u proces donošenja odluka sve aktere LGZR-a. U 2019. godini LGZR Simin Han je izabrala novu koordinatoricu, koja će u narednom periodu preuzimati odgovornosti u saradnji sa prethodnom koordinatoricom. Veliku podršku radu LGZR doprinosi prisustvo Agora Centra u Simin Hanu. Zajednica je perspektivna, potencijalna i održiva. Simin Han je Mjesna zajednica u općini Tuzli. Spada u ruralno područje općine Tuzle. Povećan protok informacija na relaciji „koordinator LGZR – mentor. Ozbiljan rad koordinatora, disperzija aktivnosti kroz razne događaje na promociji građanskog aktivizma posebno u oblastima zagovaranja I faza a sada i II faza. Provesti afirmaciju mladih snažnije naspram postojećeg potencijala.

Aktivna zajednica Grabovica

Članovi LGZR Grabovica u 2019. godini sastali su se 13 puta sa ukupno 111 učesnika na sastancima, od čega je 73 muškaraca, 38 žena. Iako je prikazano zadovoljavajući broj sastanaka za cijelu godinu, kao i broj učesnika na sastancima, realnost je da je broj aktivnih građana u radu LGZR Grabovica u velikom broju, smanjen. Koordinator je želio da prepusti odgovornost, ali je na insistiranje mentora ostao da vrši posao koordinatora  uz podršku kolega iz LGZR. Zajednica je u velikim problemima, prvenstveno zbog jako malog broja stanovnika koji obitavaju na prostoru ove MZ.  Rad Lokalne grupe za razvoj sveo se na četiri čovjeka, dok je osjetan zamor kod koordinatora grupe.

Aktivna zajednica Solina

Članovi LGZR Solina u 2019 .godini sastali su se 11 puta sa ukupno 88 učesnika na sastancima, od čega je 60 muškaraca, 28 žena. Rad LGZR Solina se poboljšao u odnosu na 2018. godinu, veći broj aktera aktivnije radi unutar LGZR sastanci se održavaju redovno, a povećano je učešće mladih i žena. LGZR Solina je nakon dužeg prioda, uspjela okupiti više aktivista, animirati žene i mlade, tako da se osjeti pozitivan pomak u radu. Doprinos ovome je bila okupljenost oko uređenja prostorija čitaonice, koja do skora nije bila uređena, te nije ni postojala mogućnost za realizaciju društvenih događaja, a radi se o mnogoljudnoj sredini. Značajno je istaći da članovi Savjeta MZ aktivno učestvuju u radu LGZR, što naravno pozitivno utiče na saradnju sa službama Grada Tuzla

Aktivna zajednica Par Selo

Članovi LGZR Par Selo u 2019. godini sastali su se 4 puta sa ukupno 37 učesnika na sastancima, od čega je 20 muškaraca, 17 žena. LGZR u 2019. godini nije realizovala očekivani broj sastanaka u zajednici, komunikacija i izvještavanje na realicji koordinator  - MAZ je otežana. Pohvalano je organizovanje žena i njihovo veće učešće. Zajednica je u 2019. godini imala poteškoća sa organizacijom sastanaka i prisutvom zajedničkim aktivnostima MAZ-a. Realizuju projekte ne samo od lokalnih donatora nego i od drugih. Iako zajednica se bori sa malim brojem stanovništva, unutar LGZR djeluju mladi i sposobni ljudi. Na relaciji mentor – koordinator je postavljen dogovor za kvalitetniji rad LGZR u budućnosti.

Aktivna zajednica Kiseljak

Članovi LGZR Kiseljak u 2019. godini sastali su se 11 puta sa ukupno 113 učesnika na sastancima, od čega je 86 muškaraca, 27 žena. Izgradnja i otvaranje Društvenog centra na Kiseljaku, omogućila je ovoj gurpi da ostvari svoj puni potencijal ali i da privuče veći broj aktera koji sada djeluju unutar LGZR Kiseljak. Preporuka je da se u 2020. godini LGZR Kiseljak dodijeli MAZ Mentor kako bi se poboljšao osjećaj pripadnosti Mreži aktivnih zajednica i unaprijedio rad ove grupe. Mladi su se organizovali u još jedno udruženje mladih koje djeluje unutar LGZR, oformljena je neformalna grupa žena i afirmisano je organizovanje penzionera kroz penzionersku sekciju.

Aktivna zajednica Dobrnja

Članovi LGZR Dobrnja u 2019. godini sastali su se 21 puta sa ukupno 229 učesnika na sastancima, od čega je 93 muškaraca, 136 žena. Aktivnosti LGZR Dobrnja i prisustvo sastancima aktera LGZR-a su znatno poboljšane u odnosu na 2018. godinu. Povećano je učešće žena u radu LGZR-a, a sastanci LGZR-a uključuju sve aktere. Dobrnja je dobro organizovana, veoma dobra saradnja između svih institucija I udruženja na području zajednice, uvažavanje svačijih mišljenja i demokratsko donošenje odluka o značajnim pitanjima. Članovi se kroz razne aktivnosti veoma često susreću u prostorijama Doma kulture, dobar je protok informacija, te nema konfliktnih situacija u radu.

Aktivna zajednica Prokosovići

Članovi LGZR Prokosovići u 2019. godini sastali su se 7 puta sa ukupno 54 učesnika na sastancima, od čega je 35 muškaraca, 19 žena. Rad LGZR Prokosovići je trenutno blokiran, u poslednjih nekoliko mjeseci 2019. godine došlo je do sukoba unutar LGZR, želja koordinatora da prepusti odgovornost, nepostojanje volje drugih aktera za preuzimanje i rješavanje konflikta dovelo je ovu zajednicu do znatnog pada u aktivnostima.

Aktivna zajednica Bikodže

Članovi LGZR Bikodže u 2019. godini sastali su se 6 puta sa ukupno 55 učesnika na sastancima, od čega je 38 muškaraca, 17 žena. Trenutno stanje u zajednici može se ocijeniti kao zadovoljavajuće, uz činjenicu da uvijek može više i uvijek može bolje. U kratkom periodu iza Savjeta MZ organizovane su  mnoge aktivnosti koje su uključivale veliki broj građana (vjerske, društvene, kulturne, humanitarne, infrastrukturne aktivnosti). Mladi uzimaju  učešće u gotovo svim događajima na području MZ Bikodže. Stariji građani, penzoneri, okupljeni u Incijativnu grupu “Aktivno starenje”, su najaktivnija grupa građana u MZ. Uz pomoć Crvenog križa Švicarske realizovali su mnoge projekte i dalje nastavljaju sa drugim aktivnostima. Ponoviti faze organizovanja zajednice u okruženju sa dosadašnjim akterima i potencijalnim novim članovima kroz neku od prilagođenih radionica.

Aktivna zajednica Gornje Živinice

Članovi LGZR Gornje Živinice u 2019. godini sastali su se 7 puta sa ukupno 105 učesnika na sastancima, od čega je 57 muškaraca, 48 žena. Aktivnosti LGZR Živinice Gornje su povećane u odnosu na pokazatelje iz prošle godine. Pohvalno je organizovanje žena sa prostora ove zajednice u Udruženje žena. LGZR Živinice Gornje su zajednica koja pokazuje najviše interesa  za ekološke projekte i inicijative, što je rezultiralo studijskom posjetom na ovu temu. Do kraja 2019. godine osjetan je pad motivacije aktera LGZR Živinice Gornje. Stiče se utisak da su se članovi LGZR više “projektno orjentisani” te kada nema finansijske podrške od strane FTZ, gubi se želja kontinuitetom u radu.

Aktivna zajednica Priluk

Članovi LGZR Priluk u u 2019. godini sastali su se 10 puta sa ukupno 63 učesnika na sastancima, od čega je 28 muškaraca, 35 žena. LGZR Priluk, broji veoma malo članova, bar kad su sastanci u pitanju. Dobro realizuju planirane projekte, vezane za područnu školu, koja je okosnica društvenih zbivanja, s obzirom da prostorije Doma kulture nisu adekvatne za rad, posebno u zimskom periodu. Mladi su dio LGZR, ali takođe slabo dolaze na sastanke, mada realizuju projekte iz sredstava OB. Vijeće MZ podržava rad LGZR, ali se veoma rijetko odaziva na sastanke, tako da ostali članovi nisu dovoljno informisani o zbivanjima u zajednici.

Aktivna zajednica Tinja

Članovi LGZR Tinja u 2019. godini sastali su se 5 puta sa ukupno 89 učesnika na sastancima, od čega je 47 muškarca, 42 žene. LGZR Tinja je nakon napuštanja koordinatorice, takoreći stala sa radom. Komunikacija je nastavljena sa nekima od aktera, ali do ponovnog organizovanja LGZR i izbora novog koordniatora nije došlo. Zajednica se nalazi u velikom problemu, a komunikacija na relaciji mentor – LGZR skoro da ne postoji.

Aktivna zajednica Lisovići

Članovi LGZR Lisovići u 2019. godini sastali su se 8 puta sa ukupno 148 učesnika na sastancima, od čega je 10 muškaraca, 138 žena. Mišljenje mentorice: Vedrana Dautović: „Vrlo specifična grupa, s obzirom da su ovoj zajednici članovi Aktiv žena uz podršku predsjednika MZ i još nekoliko aktivista. Smatram da bi koordinatorica trebala biti veći motivator i pokretač grupe. Također smatram da se grupa treba proširiti i pridobiti više različitih aktera kako bi kvalitetnije funkcionisali. S druge strane žene u toj grupi imaju volje za rad, potrebno im je samo malo više podrške.“

 

 

Aktivna zajednica Bokavići

Članica od 06. 2019. Članovi LGZR Bokavići u 2019. godini sastali su se 12 puta sa ukupno 218 učesnika od čega su 128 mukarci, a 90 žene. LGZR pokazuje ogroman entuzijazam i posvećenost procesima koji su započeti a s ciljem razvoja lokalne zajednice. Realizovane su brojne aktivnosti od kojih se ističe zamjena stolarije na područnoj školi. Zajednica je prilično politički podijeljena što se odražava i na rad LGZR-a, savjet MZ Bokavići nije učestvovao u radu LGZR, a pred kraj godine napravljen je napredak u komunikaciji.  LGZR treba da radi na uključivanju različitih aktera u rad grupe kako bi proces u potpunosti odgovarao demokratskim vrijednostima.

Aktivna zajednica Gnojnica

Članica od 06. 2019.  Članovi LGZR Gnojnica u 2019. godini sastali su se ukupno 7 puta, na sastancima je prisustvovalo ukupno 63 učesnika, od čega su svi muškarci.  Aktivisti su uspjeli da animiraju ljude u zajednici da volonterskim stručnim radom doprinesu realizaciji projekata koje realizuje LGZR. Veliki je izazov sada izbalansirati 'velike apetite' sugrađana, koji su na osnovu urađenog počeli zahtijevat i naredne projekte, te vrlo ambiciozno razmisljati šta će se naredno uraditi. Rad LGZR Gnojnica u 2019. godini rezultirao je uspješnom realizacijom projekta adaptacije društvenog prostor, nakon koje je zajednica obogaćena sa konferencijskom salom i trening centrom. Neophodno je, u rad LGZR-a, uključiti žene i u narednom periodu raditi na osnaživanju ženskog aktivizma.

Aktivna zajednica Seljublje

Članica od 06. 2019.  Članovi LGZR Seljublje u 2019. godini održali su 13 sastanaka na kojima je učestvovalo 130 aktivnih građana, od čega 104 muškarca i 26 žena. Zajednica koja je na samom početku svog članstva u LGZR uključivala svega 3 aktera, od čega su većina bili predstavnici sekcije penzionera. Uz kvalitetnu komunikaciju sa mentoricom, LGZR je vrlo brzo usvojila mehanizme rada kao Aktivna zajednica. Realizacijom prvih projekata i aktivnosti, probudili su zainteresovanost građanstva, što ih je motivisalo da za samo 6 mjeseci članstva u MAZ-u realizuju brojne krucijalne infrastrukturne projekte u zajednici. Komunikacija sa predstavnicima MZ-a, na početku nije postojala, čak su postojale i opstrukcije aktivnosti od strane MZ-a. Vremenom i radom, komunikacija sa MZ-om je poboljšana, a broj aktera se povećao. Pohvalno je organizovanje žena i njihovo uključivanje u rad LGZR-a.

Aktivna zajednica Turija

Članica od 06. 2019. Članovi LGZR Seljublje u 2019. godini sastali su se ukupno 2 puta. Na sastancima je prisustvovalo 19 aktivnih građana od čega 17 muškaraca i 2 žene.  LGZR je realizovala više sastanaka nego što je izvješteno prema MAZ-u, informatičke kompetencije koordinatora LGZR-a su slabe što otežava komunikaciju i izvještavanje.  Turija je zajednica koja pokazuje potencijal i volju za kvalitetnim organizovanjem građana. Neophodno je raditi na komunikaciji među akterima unutar LGZR, kao i na razvoju kompetencija.

 

 

Aktivna zajednica Drijenča

Članica od 06. 2019. Članovi LGZR Drijenča u 2019. godini sastali su se ukupno 6 puta sa 57 učesnika od čega je 38 omšaraca i 19 žena.  LGZR Drijenča je jedina zajednica u članstvu MAZ-a koja nema pristup Fondu za aktivne zajednice. Njihov aktivizam se ogleda u jako dobroj koordinaciji između aktera, koji u svojoj zajednici sredstva za realizaciju projekata pronalaze iz drugih izvora, općinski budžet, kantonalna i federalna ministarstva pa čak i iz budžeta drugih zemalja. Akteri unutar LGZR pokazuju volju i zainteresovanost za širenje pozitivnih primjera i buđenje građanskog aktivizma na prostoru Općine Čelić. Mreža aktivnih zajednica će u budućnosti pružiti savjetodavnu, finansijsku i organizacijonu podršku LGZR Drijenča u ovom nastojanju
0 0